biology

biology

英[baɪ'ɒlədʒɪ],美[baɪ'ɑlədʒi]

n. 生物学

词 源 树

词源说明(童哥)

1. biology : bio-,生命,-logy,学说。

权威词源导读

biology (n.) - "the science of life and living things",1819,源自希腊语bios "life, one's life, lifetime" (源自PIE词根*gwei- "to live";参看:bio-) + -logy "study of"。

21世纪大英汉词典

#biologyn.1.生物学2.生态学3.[总称](一个地区的)生物4.(地区或环境)生态5.(某类生物或某群生物的)生活规律;特有的生物学现象,生命现象;生物生活史6.生物学论文#

扫描下载APP
© 2018 词根词缀字典